کشور برای تأمین استقلال اقتصادی نیازمند ایثار و ازخودگذشتگی است