چرا نباید سویه امیکرن را دست کم گرفت؟

دانشمندان می‌گویند به دلایل مختلف نباید همه گیری سویه جدید کرونا را دست کم گرفت.