هر نفر اشتغال دولتی ۱۵۰ میلیارد تومان برای دولت هزینه دارد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد که هر نفر اشتغال دولتی ۱۵۰ میلیارد تومان برای دولت هزینه دارد.