مراسم رونمایی از کتاب دیپلماسی اقتصادی؛ روندها و چشم انداز منطقه‌ای و جهانی

طی مراسمی از کتاب «دیپلماسی اقتصادی؛ روندها و چشم انداز منطقه‌ای و جهانی» رونمایی به عمل خواهد آمد.