مذاکره به‌معنای تسلیم شدن در برابر استکبار جهانی نیست