قهرمانان علم کشور روایت می‌کنند/ خاطره‌هایی از فراز و نشیب فناوران موفق کشور