ضرورت تزریق دز سوم واکسن کرونا

اومیکرون به عنوان پنجمین سویه کرونا مدتی است بازی خود را در عرصه جهانی آغاز کرده است و اگرچه ۴۰ درصد میزان بستری کمتری دارد اما پنج برابر سرایت بیشتری برای آن گزارش شده است.