ضرورت احداث خانه کبدی در شهرستان اهر

رئیس اداره ورزش و جوانان اهر بر ضرورت احداث خانه کبدی در اهر تاکید کرد.