سوداگران خرید و فروش زیر ذره بین مالیاتی قرار می گیرند

شیراز – رئیس سازمان مالیاتی کشور گفت: سوداگران خرید و فروش زیر ذرّه بین منابع جدید مالیاتی قرار می‌گیرند.