رهاساز پلیمری محلول در آب به تولید رسید/ خودکفایی در افزودنی‌ها و جلوگیری از خروج ارز