رزمایش دریایی پاکستان با حضور ایران

مرحله عملیاتی رزمایش دریایی “بارکودا ” به میزبانی پاکستان و با حضور ۱۹ کشور از جمله ایران در شمال اقیانوس هند آغاز شد.