رایزنی های معاون رئیس جمهور در نیکاراگوئه

معاون اقتصادی رئیس جمهور کشورمان با رئیس جمهور نیکاراگوئه دیدار کرد.