جمع‌آوری سند تحول فرهنگی استان مرکزی

سند تحول فرهنگی با رویکرد تعلیم و تربیت و توجه ویژه به زیست‌بوم استان مرکزی جمع‌آوری شد.