توضیحات روسیه درباره رزمایش نظامی در نزدیکی مرز اوکراین