بیرون آوردن مروارید از داخل صدف + فیلم

ویدئویی از نحوه بیرون آوردن مروارید از داخل صدف منتشر شده است.