بررسی نقشه راه کلان هوش مصنوعی کشور در قالب سه کمیته تخصصی در حوزه علمیه