اولین جلسه اجرایی سازی مصوبه شاد/ تاکید بر استخراج مدل اقتصادی و مدیریتی سامانه