آیا امیکرون می‌تواند منجر به ایجاد پیک مجدد شود؟

قناعتی گفت: افراد واکسن نزده، می‌توانند منجر به چرخش ویروس و نهایتاً ایجاد پیک بعدی بیماری شوند.