آلمان استقرار نیروهای خود در عراق را تمدید کرد

ایرنا