موتور سوار همدانی قهرمان مسابقات موتور سواری اصفهان

موتور سوار همدانی قهرمان مسابقات موتور سواری بزرگداشت شهید سلیمانی در اصفهان شد.